Reklamačný poriadok

Záručné podmienky:

Firma Ing. Zuzana Danišová - Agrospace poskytuje záruku na tovar v rozsahu všeobecne platných predpisov. Záruka sa vzťahuje na výrobné poruchy, ktoré sa môžu po dobu záručnej doby vyskytnúť. Pokiaľ nie je k výrobku dodávaný záručný list, platí zákonom stanovená záručná doba. Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje meno a priezvisko, alebo obchodný názov firmy predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Pokiaľ to umožňuje povaha veci, postačuje namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.
Prehlásením v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky stanovenú zákonom, v záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah predĺženia záruky.
Záručná doba začína bežať od dňa prevzatia veci spotrebiteľom.

Dĺžka záruky:

Záručná doba na stroje je 24 mesiacov a na ostatný tovar v rozsahu všeobecne platných predpisov.

Miesto uplatnenia reklamácie:

V prípade poruchy alebo výskytu výrobnej vady výrobku v záručnej dobe, je miestom uplatnenia reklamácie autorizované servisné stredisko výrobcu uvedené na záručnom liste výrobcu príslušného výrobku. Pokiaľ tovar nemá záručný list výrobcu, ale len záručný/dodací list vystavený našou firmou, je miestom uplatnenia reklamácie sídlo firmy Ing.Zuzana Danišová-Agrospace, Panská Dolina 962/45, 949 01 Nitra. Tovar zasielaný na reklamáciu, alebo vrátenie nikdy nie je možné zaslať na dobierku. V prípade reklamácie nás môžete kontaktovať:

info@strojenazmrzlinu.sk

Telefon: +421 903 640 969

Spôsob uplatnenia reklamácie

Pri reklamácii tovaru, ktorý nemá záručný list výrobcu a bude zaslaný do našej firmy, je vždy nutné uviesť na zásielke číslo faktúry s predajom reklamovaného tovaru, názov reklamovaného tovaru, podrobný popis poruchy, alebo dôvod žiadosti o reklamáciu.
Pokiaľ ide o poruchu, ktorú je možné odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný poruchu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe poruchy neúmerné, môže spotrebiteľ požadovať výmenu veci, alebo pokiaľ sa týka porucha len časti veci, výmenu časti. Pokiaľ nie je taký postup možný, môže spotrebiteľ žiadať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť.
Pokiaľ ide o poruchu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez poruchy, má spotrebiteľ právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
Porucha, ktorá vznikla neodbornou montážou, alebo iným neodborným uvedením veci do prevádzky, bude považovaná za poruchu veci, pokiaľ táto montáž, alebo uvedenie do prevádzky boli dojednané v kúpnej zmluve a boli prevedené predávajúcim, alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho. To platí aj v prípade, keď montáž, alebo iné uvedenie veci do prevádzky previedol spotrebiteľ a porucha vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode k montáži, alebo k uvedeniu veci do prevádzky.
Práva zodpovednosti za poruchy veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak nebola uplatnená v záručnej dobe.
Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za poruchy až do doby, kedy spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia novej veci. To platí, aj v prípade, že dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
Predávajúci, alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu poruchy. Reklamácia vrátane odstránenia poruchy musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci zo spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o poruchu, ktorú nie je možné odstrániť.

Dôležité: reklamovaný tovar v záručnej dobe musí byť k reklamácii dodaný kompletný, nesmie byť mechanicky poškodený.

Bližšie informácie o stave vašej reklamácie získate na našom reklamačnom oddelení: info@strojenazmrzlinu.sk

Doručenie reklamovaného tovaru:

Reklamovaný tovar musí zákazník dopraviť osobne, alebo zaslať na miesto uplatnenia reklamácie. V prípade zaslania postupujte podľa inštrukcií v bode "Spôsob uplatnenia reklamácie" reklamačného poriadku. Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, bude po jej vybavení zákazník vyzvaný k odberu tovaru. V prípade záujmu môže byť po dohode tovar zákazníkovi zaslaný. Prevádzková doba reklamačného oddelenia pre príjem a výdaj reklamácií je v pracovných dňoch 10:00-12:00 a 13:00-15:00 hod.

Neoprávnená reklamácia

Pri neoprávnenej reklamácii (ak nebude zistená oznámená porucha, alebo pôjde o poruchu nespadajúcu do záruky) môže predávajúci požadovať úhradu vzniknutých nákladov za testovanie, opravu podľa aktuálneho cenníka servisných výkonov a úhradu všetkých nákladov spojených s doručením tovaru späť.


Kontakt: info[zavinac]strojenazmrzlinu.sk Tel.: 0904 634 954, 0911 540 969 | Všetky ceny sú uvádzané BEZ DPH!